Športovec, športový odborník podľa zák.č. 440/2015 Z.z. o športe

Priezvisko, meno, titul Akay Zsófia Andrea
Dátum narodenia 13.04.1982
Štátna príslušnosť HU
Adresa na doručovanie Torbagy utca Budapešť
E-mail zsofia.akay@gmail.com
Druh športu zjazdové lyžovanie
Druh vykonávanej odbornej činnosti v športe Inštruktor zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa
Príslušnosť k športovým organizáciám SLA
Označenie zdrojovej evidencie
(národný športový zväz)
Druh odbornej činnosti v športe
(podľa §6ods. 1 ZoŠ)
Inštruktor
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti
Dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti 14.4.2018 - 14.4.2022
Označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť
Označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti

Zpäť

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk