Športovec, športový odborník podľa zák.č. 440/2015 Z.z. o športe

Priezvisko, meno, titul Antoška Matej Mgr.
Dátum narodenia 06.03.1986
Štátna príslušnosť SK
Adresa na doručovanie Smrečany Smrečany
E-mail matej.antoska@gmail.com
Druh športu zjazdové lyžovanie
Druh vykonávanej odbornej činnosti v športe Tréner zjazdového lyžovania V.kvalifikačného stupňa
Príslušnosť k športovým organizáciám SLA
Označenie zdrojovej evidencie
(národný športový zväz)
427
Druh odbornej činnosti v športe
(podľa §6ods. 1 ZoŠ)
Tréner
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti FT*00204
Dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti 15.6.2011 - neuvádza sa
Označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť
Označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti UK Bratislava FTVŠ

Zpäť

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk