Športovec, športový odborník podľa zák.č. 440/2015 Z.z. o športe

Priezvisko, meno, titul Athanazová Helena
Dátum narodenia 06.09.1959
Štátna príslušnosť SK
Adresa na doručovanie Hlinkova Košice
E-mail athanazova@seelaudia.sk
Druh športu bežecké lyžovanie
Druh vykonávanej odbornej činnosti v športe Rozhodca bežeckého lyžovania II. kvalifikačného stupňa
Príslušnosť k športovým organizáciám SLA
Označenie zdrojovej evidencie
(národný športový zväz)
5701
Druh odbornej činnosti v športe
(podľa §6ods. 1 ZoŠ)
Rozhodca
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti O-0012/2017
Dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti 6.11.2016 - 5.11.2020
Označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť
Označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti SLA

Zpäť

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk