Športovec, športový odborník podľa zák.č. 440/2015 Z.z. o športe

Priezvisko, meno, titul Tánczos Ján
Dátum narodenia 20.11.1955
Štátna príslušnosť SK
Adresa na doručovanie
E-mail tanczosjan@seznam.cz
Druh športu skoky na lyžiach
Druh vykonávanej odbornej činnosti v športe Člen predsedníctva národného športového zväzu
Príslušnosť k športovým organizáciám SLA
Označenie zdrojovej evidencie
(národný športový zväz)
75
Druh odbornej činnosti v športe
(podľa §6ods. 1 ZoŠ)
Funkcionár
Číslo dokladu o odbornej spôsobilosti nevyžaduje sa
Dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti 31.5.2018 - 30.6.2022
Označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť nevyžaduje sa
Označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilosti Konferencia SLA 2018

Zpäť

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk