Legislatívne poriadky a smernice

Tlačivá v užívateľskom formáte (.txt, .doc, .xls) súvisiace s aplikáciou Legislatívnych smerníc a poriadkov SLA nájdete v sekcii Asociácia/Tlačivá.

LEGISLATÍVNO-PRÁVNA AGENDA

 

Stanovy SLA

Stanovy sú najvyšším právnym dokumentom SLA podľa ktorých sa riadi jej činnosť, usporiadanie a štruktúra.

 

Organizačný poriadok SLA

Tento poriadok opisuje organizačnú štruktúru asociácie a pravomoci jej orgánov.

 

Rokovací poriadok SLA

Tento poriadok upravuje rokovanie predsedníctva SLA.

 

LP-05 - Smernica o elektronickom hlasovaní orgánov SLA

 

Poriadok pre riešenie sporov
Tento poriadok upravuje konanie orgánu pre riešenie sporov SLA, ktorý spory  rozhoduje.  
 
Disciplinárny poriadok SLA
Disciplinárny poriadok SLA je dokument, na základe ktorého sa riešia podnety a návrhy členov SLA k porušovaniu záväzných dokumentov a nariadení, porušovanie disciplíny a iné priestupky členov SLA, týkajúce sa činnosti asociácie.
 

Registračný a prestupový poriadok SLA

Tento poriadok upravuje podmienky a postupy registrácie fyzických a právnických osôb, ktoré sa chcú stať členmi SLA. Upravuje tiež podmienky a postupy pre prestup alebo hosťovanie člena , pretekára z oddielu do iného oddielu-klubu a podmienky pre vydanie licencií členom SLA.

 

ŠPORTOVO-ORGANIZAČNÁ AGENDA

Ročný harmonogram pravidelných úloh a povinností predsedníctva športového odvetvia SLA

ŠO-01 - Interná smernica  k vydaniu pretekárskej licencie FIS a SLA – 2021/22

ŠO-02 - Interná smernica  o evidencii zmlúv klubu a športovca

ŠO-03 - Interná smernica o štátnej reprezentácii 

ŠO-04 - Interná smernica Vedúci výpravy a hlavný tréner výpravy PMV

ŠO-05 - Štatút Národného lyžiarskeho centra SLA

ŠO-O6 - Smernica SLA o ochrane športovca 

Štatút reprezentanta 2021/2022

Príloha: reklamné označenia na odevoch a výstroji na sezónu 2021/22 podľa FIS

Príloha: dizajn kombinéz 2021/22

 

EKONOMICKÁ AGENDA

EK-03 - Smernica o príprave, realizácii, vyúčtovaní a cestovných náhradách pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách

EK-05 - Interná smernica a avízo pre príjem finančných prostriedkov z kapitoly Šport mládeže (kluby)

EK-06 - Smernica pre kolobeh účtovných dokladov a realizáciu úhrad

Vzťahy z pracovnoprávnej formy - procesné pokyny SLA

Zmluva o výpožičke materiálu

 

Marketingová smernica SLA

Táto smernica upravuje postupy a právomoci jednotlivých organizačných zložiek a členov SLA. Originálna smernica je doplnená a po zmenách platná od 23.9.2011. Prílohou Marketingovej smernice sú Sankcie za porušenie bodov smernice.
 

VŠEOBECNÁ AGENDA

 

Smernica o elektronickej komunikácii

Táto smernica upravuje používanie elektronických adries v rámci asociácie a právomoci ich nositeľov.
 
Smernica upravujúca vydávanie licencií SLA
 
Smernica o oceneniach

Táto smernica upravuje postupy a spôsoby ocenní členov SLA

 
 
 
Registratúrny plán
Táto smernica opisuje postupy pre správa a archiváciu oficiálnej dokumentácie a spisov asociácie
 
Rokovací poriadok KRK (Klikni pre stiahnutie)  
Rokovací poriadok KRK upravuje spôsob a postup rokovania a rozhodovania KRK.
 

AGENDA VZDELÁVANIA

 

Potvrdenie o akreditácii Rozhodca bežeckého lyžovania I. kvalifikačného stupňa (Klikni pre stiahnutie)

Potvrdenie o adreditácii Učiteľ bežeckého lyžovania I. kvalifikačného stupňa (Klikni pre stiahnutie)

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org