Legislatívne poriadky a dokumenty SLA

Stanovy SLA
Stanovy sú najvyšším právnym dokumentom SLA podľa ktorých sa riadi jej činnosť, usporiadanie a štruktúra.

 

Organizačný poriadok SLA

Tento poriadok opisuje organizačnú štruktúru asociácie a pravomoci jej orgánov.

 

Rokovací poriadok SLA

Tento poriadok upravuje rokovanie predsedníctva SLA.

 

Poriadok pre riešenie sporov
Tento poriadok upravuje konanie orgánu pre riešenie sporov SLA, ktorý spory  rozhoduje.  
 
Disciplinárny poriadok SLA
Disciplinárny poriadok SLA je dokument, na základe ktorého sa riešia podnety a návrhy členov SLA k porušovaniu záväzných dokumentov a nariadení, porušovanie disciplíny a iné priestupky členov SLA, týkajúce sa činnosti asociácie.
 
Registračný, prestupový a licenčný poriadok SLA
Tento poriadok upravuje podmienky a postupy registrácie fyzických a právnických osôb, ktoré sa chcú stať členmi SLA. Upravuje tiež podmienky a postupy pre prestup alebo hosťovanie člena , pretekára z oddielu do iného oddielu-klubu a podmienky pre vydanie licencií členom SLA.
 
Marketingová smernica SLA
Táto smernica upravuje postupy a právomoci jednotlivých organizačných zložiek a členov SLA. Originálna smernica je doplnená a po zmenách platná od 23.9.2011. Prílohou Marketingovej smernice sú Sankcie za porušenie bodov smernice.
 
Smernica o elektronickej komunikácii
Táto smernica upravuje používanie elektronických adries v rámci asociácie a právomoci ich nositeľov.
 
Smernica upravujúca vydávanie licencií SLA
 
Smernica o oceneniach

Táto smernica upravuje postupy a spôsoby ocenní členov SLA

 
Smernica upravujúca prípravu, realizáciu a vyhodnotenie pracovných ciest (Klikni pre stiahnutie)
 
Registratúrny plán
Táto smernica opisuje postupy pre správa a archiváciu oficiálnej dokumentácie a spisov asociácie
 
Rokovací poriadok KRK (Klikni pre stiahnutie)  
Rokovací poriadok KRK upravuje spôsob a postup rokovania a rozhodovania KRK.
 
Potvrdenie o akreditácii Rozhodca bežeckého lyžovania I. kvalifikačného stupňa (Klikni pre stiahnutie)
Potvrdenie o adreditácii Učiteľ bežeckého lyžovania I. kvalifikačného stupňa (Klikni pre stiahnutie)

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk