Registrácie v SLA

Registračný online formulár

 

Postup registrácie nového člena SLA

 

Postup obnovenia, príp. inej zmeny členstva SLA

Pri predĺžení členstva jednotlivca je potrebné sa najprv prihlásiť do užívateľského konta:

Login - prvá časť rodného čísla (pred lomítkom)

Heslo - ak ste zabudli heslo kontaktujte registracie@slovakski.org, heslo bude resetované

a potom ako heslo použijete časť rodného čísla za lomítkom. Následne vás systém vyzve na zadanie nového hesla.

 

Korešpondenčná adresa pre zasielanie Registračných formulárov, Prestupových listov, Evidenčný listov klubov, Žiadostí a iných dokumentov je:

Slovenská lyžiarska asociácia 

Karpatská 15

058 01 Poprad                                                                                                                     VÝHODY ČLENSTVA

 

V prípade  nejasností kontaktujte registracie@slovakski.org

 

Najčastejšie chyby pri registrácii

 

Registračný a prestupový poriadok SLA
Tento poriadok upravuje podmienky a postupy registrácie fyzických a právnických osôb, ktoré sa chcú stať členmi SLA. Upravuje tiež podmienky a postupy pre prestup alebo hosťovanie člena, pretekára z oddielu do iného oddielu-klubu a podmienky pre vydanie licencií členom SLA.

 

Registrácia nového člena: prihlaska_k_registracii.pdf

Registrácia nového klubu, predĺženie platnosti členstva klubu, aktualizácia údajov klubu: prihláška k registrácii (EVIDENČNÝ LIST KLUBU

Pozn.: V prípade ak nastala zmena na poste predsedu klubu alebo zástupcov klubu je potrebné k Evidenčnému listu klubu priložiť zápisnicu zo schôdze klubu, kde táto zmena nastala.

 

Prestup/hosťovanie jednotlivca do iného klubu: prestupový/hosťovací list jednotlivca

 

Nahlásenie zmeny údajov: žiadosť o zmenu údajov

Žiadosť o ukončenie členstva v SLA: Odhláška zo SLA

 

Žiadosť o pridelenie licencie:

Inštruktor

Tréner

Rozhodca

Fotku na licenciu vo formáte jpg je potrebné zaslať elektronicky, spolu so žiadosťou o vydanie licencie a dokladom o úhrade poplatku.

 

Za úkony spojené s registráciou, s prestupom, s hosťovaním a vydávaním licencie sa platia nasledujúce poplatky:

 

poplatok za registráciu (4roky) športovej organizácie/klubu vrátane vydania evidenčného listu

min.20 EUR

poplatok za registráciu NOVÉHO ČLENA (4 roky), PREDĹŽENIE ČLENSTVA (4 roky) 

min. 1 EUR

poplatok za vydanie  členského preukazu,  poplatok pri výmene členského preukazu z dôvodu zmeny údajov

5 EUR

poplatok za vydanie duplikátu členského preukazu  z dôvodu jeho straty

5 EUR

poplatok za realizáciu prestupu

15 EUR

poplatky za prejednanie prestupu, príp. rozhodovanie o prestupe

50 EUR

poplatok za prejednanie odvolania

100 EUR

poplatok za registráciu hosťovania

15 EUR

poplatok za vydanie  preukazu - osvedčenia o odbornej spôsobilosti  športového odborníka/licencie

5 EUR

poplatok za obnovenie platnosti  preukazu - osvedčenia o odbornej  spôsobilosti športového odborníka/ licencie

5 EUR

 

INFORMÁCIE K PLATBÁM:

 

Platby je možné realizovať jedine bankovým prevodom (nie v hotovosti!!!) a to na číslo účtu toho odborného úseku, za ktorý žiadate svoju registráciu.

Aby sme vedeli identifikovať Vašu platbu je nevyhnutné uviesť nasledovné údaje:

 

JEDNOTLIVEC - športovec, priaznivec lyžovania, existujúci športový odborník (rozhodca, tréner, inštruktor s klubovou príslušnosťou):

Variabilný symbol: rodné číslo jednotlivca

Poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko a účel platby /príklad: Jozef Novák_clenske, Janko Hraško_licencia inštruktora/

 

V prípade registrácie za člena SLA ako nový člen inštruktor, alebo rozhodca bez klubovej príslušnosti, všetky úhrady sa realizujú na účet Vzdelávania: SK0609000000005077239370 

Variabilný symbol: rodné číslo jednotlivca

Poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko a účel platby /príklad: Jozef Novák_inštruktor I. stupen/

 

KLUB:

Variabilný symbol: IČO klubu

Poznámka pre príjemcu: názov klubu a účel platby /príklad: ŠK Strela_predĺženie registrácie klubu/

 

V prípade hromadnej platby klubu za svojich členov uvádzate ako Variabilný symbol IČO klubu a do sprievodného e-mailu uviesť rozpis uhradenej sumy s účelom.

 

Úsek bežeckého lyžovania

 

SK8109000000005075239238

Úsek alpských disciplín

 

SK2909000000005075238913

Skokanský úsek

 

SK5309000000005077239979

Úsek severskej kombinácie

 

SK8209000000005079778626

Úsek akrobatického lyžovania

 

SK6009000000005079778634

Úsek lyžovania na tráve

 

SK8109000000005077239960

Úsek snoubordingu SLA

 

SK3809000000005079778642

Úsek vzdelávania SLA

 

SK0609000000005077239370

 

 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org