Registrácie v SLA

Registračný online formulár

 

Postup registrácie nového člena SLA

 

Postup obnovenia, príp. inej zmeny členstva SLA

Pri predĺžení členstva jednotlivca je potrebné sa najprv prihlásiť do užívateľského konta:

Login - prvá časť rodného čísla (pred lomítkom)

Heslo - ak ste zabudli heslo kontaktujte registracie@slovakski.org, heslo bude resetované

a potom ako heslo použijete časť rodného čísla za lomítkom. Následne vás systém vyzve na zadanie nového hesla.

 

Korešpondenčná adresa pre zasielanie Registračných formulárov, Prestupových listov, Evidenčný listov klubov, Žiadostí a iných dokumentov je:

Slovenská lyžiarska asociácia 

Karpatská 15

058 01 Poprad                                                                                                                     VÝHODY ČLENSTVA

 

V prípade  nejasností kontaktujte registracie@slovakski.org

 

Najčastejšie chyby pri registrácii

 

Registračný a prestupový poriadok SLA
Tento poriadok upravuje podmienky a postupy registrácie fyzických a právnických osôb, ktoré sa chcú stať členmi SLA. Upravuje tiež podmienky a postupy pre prestup alebo hosťovanie člena, pretekára z oddielu do iného oddielu-klubu a podmienky pre vydanie licencií členom SLA.

 

Registrácia nového člena: prihlaska_k_registracii.pdf

Registrácia nového klubu, predĺženie platnosti členstva klubu, aktualizácia údajov klubu: prihláška k registrácii (EVIDENČNÝ LIST KLUBU

Pozn.: V prípade ak nastala zmena na poste predsedu klubu alebo zástupcov klubu je potrebné k Evidenčnému listu klubu priložiť zápisnicu zo schôdze klubu, kde táto zmena nastala.

 

Prestup/hosťovanie jednotlivca do iného klubu: prestupový/hosťovací list jednotlivca

 

Nahlásenie zmeny údajov: žiadosť o zmenu údajov

Žiadosť o ukončenie členstva v SLA: Odhláška zo SLA

 

Žiadosť o pridelenie licencie:

Inštruktor

Tréner

Rozhodca

Fotku na licenciu vo formáte jpg je potrebné zaslať elektronicky, spolu so žiadosťou o vydanie licencie a dokladom o úhrade poplatku.

 

Za úkony spojené s registráciou, s prestupom, s hosťovaním a vydávaním licencie sa platia nasledujúce poplatky:

 

poplatok za registráciu (4roky) športovej organizácie/klubu vrátane vydania evidenčného listu

min.20 EUR

poplatok za registráciu NOVÉHO ČLENA (4 roky), PREDĹŽENIE ČLENSTVA (4 roky) 

min. 1 EUR

poplatok za vydanie  členského preukazu,  poplatok pri výmene členského preukazu z dôvodu zmeny údajov

5 EUR

poplatok za vydanie duplikátu členského preukazu  z dôvodu jeho straty

5 EUR

poplatok za realizáciu prestupu

15 EUR

poplatky za prejednanie prestupu, príp. rozhodovanie o prestupe

50 EUR

poplatok za prejednanie odvolania

100 EUR

poplatok za registráciu hosťovania

15 EUR

poplatok za vydanie  preukazu - osvedčenia o odbornej spôsobilosti  športového odborníka/licencie

5 EUR

poplatok za obnovenie platnosti  preukazu - osvedčenia o odbornej  spôsobilosti športového odborníka/ licencie

5 EUR

 

INFORMÁCIE K PLATBÁM:

 

Platby je možné realizovať jedine bankovým prevodom (nie v hotovosti!!!) a to na číslo účtu SK14 0900 0000 0051 1638 2509.

Aby sme vedeli identifikovať Vašu platbu je nevyhnutné uviesť nasledovné údaje:

 

JEDNOTLIVEC - športovec, priaznivec lyžovania, existujúci športový odborník (rozhodca, tréner, inštruktor s klubovou príslušnosťou):

Variabilný symbol: rodné číslo jednotlivca

Poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko a účel platby /príklad: Jozef Novák_clenske, Janko Hraško_licencia inštruktora/

 

V prípade registrácie za člena SLA ako nový člen inštruktor, alebo rozhodca bez klubovej príslušnosti, všetky úhrady sa realizujú na účet č. SK14 0900 0000 0051 1638 2509.

Variabilný symbol: rodné číslo jednotlivca

Poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko a účel platby /príklad: Jozef Novák_inštruktor I. stupen/

 

KLUB:

Všetky úhrady sa realizujú na účet číslo: SK14 0900 0000 0051 1638 2509.

Variabilný symbol: IČO klubu

Poznámka pre príjemcu: názov klubu a účel platby /príklad: ŠK Strela_predĺženie registrácie klubu/

 

V prípade hromadnej platby klubu za svojich členov uvádzate ako Variabilný symbol IČO klubu a do sprievodného e-mailu uviesť rozpis uhradenej sumy s účelom.

 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org