Tlačivá SLA

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PLATIEB

 

F_000_Žiadosť o vrátenie platby

Kedy použijem tlačivo? V prípade, že žiadam vrátku platby napr. za kurzovné, duplicitnú úhradu registračného úkonu, mylnú platbu

 

ŽIADOSŤ O ZÁLOHU

 

F_001_Žiadosť o zálohu

Kedy použijem tlačivo? V prípade, že žiadam odborný úsek SLA o zálohu na povolenú služobnú cestu/resp. schválený nákup tovaru.

 

VYÚČTOVANIE ZÁLOHY

 

F_002_Vyúčtovanie zálohy

Kedy použijem tlačivo? V prípade, že zálohu vyúčtovávam viac ako jedným cestovným príkazom/formulárom refundácie nákladov.
Prílohou tohto tlačivá budú riadne vyplnene formuláre F_003 Cestovný príkaz/resp. F_004 Refundácia nákladov
v závislosti od typu výdavku. 

 

Ak zálohu vyúčtovávam len jedným cestovným príkazom resp. jedným formulárom refundácie nákladov,
použijem formuláre F_003/F_004, v ktorých uvediem evidenčné číslo zálohy a výšku zálohy v EUR.

 

VYÚČTOVANIE SLUŽOBNEJ CESTY

 

F_003_Cestovný príkaz

Kedy použijem tlačivo? V prípade vyúčtovania služobnej cesty (zo zálohy,alebo bez zálohy). Prílohou cestovného príkazu

budú originály účtovných dokladov. Účtovné doklady, ktoré tvoria prílohu cestovného príkazu nesmú byť vystavené na SLA,

ale na vyúčtovavateľa služobnej cesty!

Originál vyplnený a podpísaný cestovný príkaz zaslať poštou na sekretariát SLA: Karpatská 15, 058 01 Poprad

 

SPRÁVA VEDÚCEHO VÝPRAVY z PMV

 

ŠO_004_Správa Vedúceho výpravy z PMV

Kedy použijem tlačivo? V prípade poverenia zo strany vedenia SLA, alebo odborného úseku ako vedúci výpravy reprezentácie na podujatí medzinárodného významu (PMV). Správu predkladám vedeniu odborného úseku a Generálnemu sekretárovi SLA. Správa je zároveň povinnou prílohou cestovného príkazu a vyúčtovania.

PMV: MS, ZOH, MSJ, EYOF, YOG.

 

REFUNDÁCIA NÁKLADOV

 

F_004_Refundácia nákladov

Kedy použijem tlačivo? V prípade, že vyúčtovávam finančné doklady vystavené na moje meno, nie na SLA.

Predmetom môžu byť finančné doklady za nákup športového materiálu, pomôcok, výživových doplnkov,

nie doklady typu cestovné (PHM, letenky), ubytovanie, parkovanie!

 

PLATBA FAKTÚRY VYSTAVENEJ NA SLA PRIAMO DODÁVATEĽOVI

 

F_005_Príloha k faktúre refundácia priamo dodávateľovi

Kedy použijem tlačivo? V prípade, že je účtovný doklad vystavený priamo na SLA a vyúčtovateľ žiada

po schválení odborného úseku SLA zrealizovať platbu priamo dodávateľovi.

 

ZAPOŽIČANIE AUTOMOBILU SLA

 

F_006_Žiadosť o zapožičanie automobilu SLA

F_007_Preberací protokol automobil SLA

F_008_ Splnomocnenie na používanie vozidla SLA

 

OSTATNÉ

 

F_009_Súhlas s kópiou dokladu totožnosti

F_010_Splnomocnenie na sprevádzanie neplnoletej osoby

F_011_Skladová karta SLA

 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 713 045, e-mail: info@slovakski.org