Top Aktuality

Ilustračný obrázok

06.04.2020 Usmernenie hlavného hygienika pre zasadania orgánov NŠZ a iných športových oranizácií

, Poprad - V súvislosti s prijatými opatreniami hlavného hygienika Slovenskej republiky publikujeme usmernenie ohľadne zasadaní najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolného orgánu alebo akéhokoľvek iného orgánu národných športových organizácií, národných športových zväzov, športových organizácií a športových klubov.

Ilustračný obrázok

03.04.2020 Opustil nás Milan Majliš

Skôr, ako by sa patrilo, sa pobral tam, odkiaľ už niet návratu. Svoje päťdesiate narodeniny už neoslávi. Svojimi úspešnými výsledkami v bielej stope písal aj on históriu kremnického bežeckého lyžovania. Kremničan, kremnický lyžiarsky odchovanec (nar. 1970), postavou síce nevysoký, subtílny, avšak výkonmi naháňal strach súperom nielen na Slovensku, ale aj v silnej kokurencii českých pretekárov v spoločnom Československu.

Ilustračný obrázok

02.04.2020 K ukončeniu sezóny 2019/2020

Poprad

Ilustračný obrázok

27.03.2020 Usmernenie ministerstva školstva pre oblasť športu

, Bratislava - Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu

Ilustračný obrázok

26.03.2020 Obmedzený režim z dôvodu COVID-19

V súvislosti so šírením koronavírusu COVID – 19 vydal prenajímeteľ budovy, v ktorej má sídlo Slovenská lyžiarska asociácia (Karpatská 15, Poprad) rozhodnutie o uzatvorení budovy až do odvolania.

Ilustračný obrázok

19.03.2020 Sezóna v behu na lyžiach UKONČENÁ - odporúčanie ohľadne športovej činnosti

S ohľadom na súčasnú situáciu, bol oslovený Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o usmernenie pri výkone športovej činnosti, ako aj výkladom verejných vyhlášok a opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva . Touto cestou Vás chceme informovať o zodpovedaných otázkach odborom epidemiológie, Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj o odporúčanom postupe pri športovej príprave talentovanej mládeže a športovej reprezentácie. Úradu verejného zdravotníctva SR boli položené nasledovné otázky:

Ilustračný obrázok

18.03.2020 TD FIS Jančík zhodnotil sezónu FIS COC Slavic Cup-u 2019/2020

Tohtoročnú lyžiarsku sezónu negatívne ovplyvnilo počasie aj globálne hrozby šírenia vírusových ochorení. Pôvodný kalendár FIS COC Slavic Cup 2019/2020 obsahoval 6 podujatí a už prvé preteky plánované 7.-8.decembra 2019 na Štrbskom Plese a 14.-15. decembra v Zakopanom museli byť z dôvodu nedostatku snehu preložené na neskorší termín. Pretekári sa o body do pohárovej súťaže krajín V4 zapojili až koncom decembra na Tatranskom pohári v behu na lyžiach 28.-29.12.2019, Štrbské Pleso, súťaž pokračovala 1.-2. februára 2020 v poľskom Zakopanom a 8.-9. februára 2020 zorganizoval TJ Tatran Gerlachov tretie kolo na Štrbskom Plese. Preteky presunuté z Wisly do Zakopaneho 15.-16. marca a preteky plánované 21.-22. marca 2020 na Skalke boli 10. marca zrušené po vyhlásení ústredného krízového štábu SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Celkovo sa túto sezónu podarilo zorganizovať tri podujatia a 6 bodovaných pretekov pre mužov i ženy s nasledujúcimi výsledkami:

Ilustračný obrázok

18.03.2020 Nariadenie Krízového štábu SR

, Poprad - SLA a jej členovia dodržujú nariadenia Krízového štábu SR

Ilustračný obrázok

18.03.2020 Petra Vlhová získala dva glóbusy - Historický úspech pre slovenské zjazdové lyžovanie

Poprad, Petra Vlhová získala dva glóbusy - Historický úspech pre slovenské zjazdové lyžovanie

Ilustračný obrázok

18.03.2020 Ústredný krízový štáb SR

, Poprad - V súvislosti s rozhodnutím Krízového štábu SR zo dňa 09.03.2020, Slovenská lyžiarska asociácia ruší s okamžitou platnosťou organizovanie všetkých športových a iných podujatí uvedených v Kalendári podujatí SLA.

 záznamy 1 - 10 z 1235    nasledujúce   posledný »

19.03.2020 S ohľadom na súčasnú situáciu, bol oslovený Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o usmernenie pri výkone športovej činnosti, ako aj výkladom verejných vyhlášok a opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva . Touto cestou Vás chceme informovať o zodpovedaných otázkach odborom epidemiológie, Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj o odporúčanom postupe pri športovej príprave talentovanej mládeže a športovej reprezentácie. Úradu verejného zdravotníctva SR boli položené nasledovné otázky:

Otázka č. 1: Športové kluby vykonávajú športovú prípravu športových reprezentantov Slovenskej republiky podľa §
29 Zákona o športe a talentovanej mládeže podľa § 4 ods. 5 Zákona o športe v kolektívnych a individuálnych
športoch, môžu aj v súčasnej dobe vykonávať aj naďalej prípravu týchto športovcov?
Odpoveď UVZ: Príprava v individuálnych športoch áno, v kolektívnych nie.

 

Otázka č. 2: Aké nevyhnutné opatrenia musí športový klub vykonať, aby mohol uskutočňovať športovú prípravu
týchto športovcov?
Odpoveď UVZ: V prípade prípravy jednotlivcov v uzavretých priestoroch – časté vetranie, zvýšená frekvencia
dezinfekcie plôch a povrchov. Nepripustiť športovca prejavujúceho známky ochorenia (nielen COVID-19) k tréningu.
V prípade uzavretých priestorov odporúčame postupovať primerane podľa prílohy č. 4 k vyhláške
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z.

 

Otázka č. 3: V prípade, ak k výkonu športovej prípravy talentovaného športovca a športového reprezentanta je
nevyhnutná športová infraštruktúra podľa § 3 písm. o) Zákona o športe , ktorá je súčasne aj prevádzkarňou, môže
prevádzkovateľ takejto športovej infraštruktúry poskytnúť športovú infraštruktúru na športovú prípravu športovému
reprezentantovi, talentovanému športovcovi a ich realizačným tímom?
Odpoveď UVZ: Pre individuálne športy

 

Otázka č. 4: Aké športové podujatie sa považuje za „hromadné“?
Odpoveď UVZ: Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné,
filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a
iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných
podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené
opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí
vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne
špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú priestorové a
technické podmienky daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a
intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna epidemiologická
situácia v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory.

 

Otázka č. 5: Spadá pojem „športová infraštruktúra“ podľa § 3 písm. o) Zákona o športe v plnom rozsahu pod pojem
„telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ?
Odpoveď UVZ: Pojem „športová infraštruktúra“ podľa § 3 písm. o) Zákona o športe spadá v plnom rozsahu pod
pojem „telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Športovú prípravu talentovanej mládeže a reprezentácie Slovenskej republiky v individuálnych športoch
a kolektívnych športoch odporúčame upraviť prostredníctvom individuálnych plánov prípravy tak, aby bol
minimalizovaný sociálny kontakt.

 

Každá športová organizácia je povinná sa súčasne riadiť vyhláškami a opatreniami vydanými Úradom verejného
zdravotníctva SR. Do dnešného dňa boli vydané nasledovné opatrenia:
- Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku
a šíreniu prenosného ochorenia podľa§ 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo
OLP/2405/2020 zo dňa 6.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_navstev_nemocnice.pdf
- Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa
§ 48 ods. 4 písm. d) zákona č 355(2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf
- Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/
2567/2020 zo dňa 12.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_karantena.pdf
- Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/
2576/2020 zo dňa 12.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf
- Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 13.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Usmernenie_hlavneho_hygienika_Slovenskej_republiky__COVID-19_4-aktualizacia_13_3_2020.pdf
- Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OL/
2595/2020 zo dňa 15.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15 032020.pdf
- Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/
2596/2020 zo dňa 16.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_a_doplnenie_opatrenia_HH_SR_16_03.pdf
Súčasne je nevyhnutné sa riadiť rozhodnutiami krízových štábov jednotlivých miest a obcí, kde je športová činnosť
vykonávaná.
Ohľadne otestovania športovcov a trénerom na COVID-19, ktorý boli na tréningových pobytoch v Austrálii,
Spojených arabských emirátoch, Francúzsku, Spojených štátoch amerických, Fínsku, Nórsku a pod. platia
nasledovné pravidlá:
- Každá osoba, ktorá sa vrátila zo zahraničia musí podstúpiť 14 dňovú karanténu buď doma, alebo v
zariadeniach MV.
- Počas karantény, ak sa u každej osoby objavia príznaky ochorenia, ako je zvýšená teplota, kašeľ,
dýchavičnosť atď. vtedy musí osoba z domu kontaktovať svojho lekára a ten mu vysvetlí akým spôsobom
bude testovaný.
- Osoby, ktoré sa nachádzajú v karanténe MV, sú poučené ako majú postupovať.
- Výnimka sa nevzťahuje ani na onkologického pacienta
Presné informácie ako postupovať sú uvedené na webovom prepojení https://www.korona.gov.sk/odporucania-predomacu-
karantenu/.
Súčasne boli vypracované infografiky MH SR - Odborným garantom Národných projektov: ŠDTP, PpVP, Zdravie a
migrácia Odbor ŠPDTP/ Dept. of SOPs and Preventive, Diagnostic and Therapeutical Guidelines Sekcia Zdravia/
Section of Health MZ SR uvedené na webovom prepojení https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk