Top Aktuality

30.06.2020 Beskydské turné žiakov v skoku na lyžiach 2020

Beskydské turné žiakov v skoku na lyžiach 2020

Ilustračný obrázok

29.06.2020 1 kolo SLP KL Velké Karlovice

Prvé kolo SLP KL sa uskutoční už 12.7.2020 a to tradične spoločne s konkurenciou z ČR vo Velkých Karloviciach (CZE). Vzhľadom na fakt, že preklopenie databázy SLA na novú sezónu 2020/2021 je v procese a aktuálne nie je možné pridať podujatia do kalendára, prinášame Vám propozície na podujatie aspoň takouto formou. Odklik nižšie v texte.

Ilustračný obrázok

26.06.2020 Kalendár Slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach 2020

Prinášame Vám letný kalendár Slovenského pohára v behu na kolieskových lyžiach 2020.

Ilustračný obrázok

22.06.2020 Grasski Český pohár v Petroviciach - naši lyžiari na tráve boli uspešní

21.6.2020 Petrovice ČR

Ilustračný obrázok

20.06.2020 Bežci na lyžiach absolvovali prvé spoločné sústredenie novej sezóny po pandémii

20.6.2020 Hodruša Hámre

17.06.2020 Skončili E-Majstrovstvá SR v alpskom lyžovaní - Glóbus poputuje do Žiliny

17.6.2020 Poprad

16.06.2020 Svetový pohár v behu na kolieskových lyžiach zrušený

16.6.2020 Poprad

14.06.2020 Pozvánka na vzdelávanie trénerov v behu na lyžiach

Po sérii online vzdelávaní Vám prinášame vzdelávacie semináre trénerov v behu na lyžiach v resorte Salamandra Hodruša Hámre a to nasledovne: Prednáška s praktickými ukážkami: Dňa: 17.6. od 13:30 hod do 15:30 hod Téma : Špecifické cvičenie pre posilňovanie stabilizačného systému, za účelom zdokonalenia techniky,(bežecké lyžovanie). Prednášajúci fyzioterapeuti: Mgr. Michal Sýkora a Bc. Jaroslav Gajdoš. Dňa: 18:6. od 13:30 hod do 16:00 hod. Stravovanie v športe a doplnková výživa. Prednášajúci: Ing. Ľubomír Ančic Téma 1: Ako nastaviť lepšie fungovanie tukového metabolizmu stravou u športovcov. Téma 2: Význam Omega 3 mastných kyselín pre športovcov. Vašu účasť je potrebné potvrdiť najneskôr 24hod pred začiatkom seminára telefonicky na 0917 171829 alebo emailom na crosscountry@slovak-ski.sk

08.06.2020 Členská schôdza odvetvia Alpských disciplín 15. 06. 2020

08.06.2020 Slovenskú skokanskú rodinu navždy opustil Mgr. Emil Babiš

 záznamy 1 - 10 z 1263    nasledujúce   posledný »

19.03.2020 S ohľadom na súčasnú situáciu, bol oslovený Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o usmernenie pri výkone športovej činnosti, ako aj výkladom verejných vyhlášok a opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva . Touto cestou Vás chceme informovať o zodpovedaných otázkach odborom epidemiológie, Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj o odporúčanom postupe pri športovej príprave talentovanej mládeže a športovej reprezentácie. Úradu verejného zdravotníctva SR boli položené nasledovné otázky:

Otázka č. 1: Športové kluby vykonávajú športovú prípravu športových reprezentantov Slovenskej republiky podľa §
29 Zákona o športe a talentovanej mládeže podľa § 4 ods. 5 Zákona o športe v kolektívnych a individuálnych
športoch, môžu aj v súčasnej dobe vykonávať aj naďalej prípravu týchto športovcov?
Odpoveď UVZ: Príprava v individuálnych športoch áno, v kolektívnych nie.

 

Otázka č. 2: Aké nevyhnutné opatrenia musí športový klub vykonať, aby mohol uskutočňovať športovú prípravu
týchto športovcov?
Odpoveď UVZ: V prípade prípravy jednotlivcov v uzavretých priestoroch – časté vetranie, zvýšená frekvencia
dezinfekcie plôch a povrchov. Nepripustiť športovca prejavujúceho známky ochorenia (nielen COVID-19) k tréningu.
V prípade uzavretých priestorov odporúčame postupovať primerane podľa prílohy č. 4 k vyhláške
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z.

 

Otázka č. 3: V prípade, ak k výkonu športovej prípravy talentovaného športovca a športového reprezentanta je
nevyhnutná športová infraštruktúra podľa § 3 písm. o) Zákona o športe , ktorá je súčasne aj prevádzkarňou, môže
prevádzkovateľ takejto športovej infraštruktúry poskytnúť športovú infraštruktúru na športovú prípravu športovému
reprezentantovi, talentovanému športovcovi a ich realizačným tímom?
Odpoveď UVZ: Pre individuálne športy

 

Otázka č. 4: Aké športové podujatie sa považuje za „hromadné“?
Odpoveď UVZ: Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné,
filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a
iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných
podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené
opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí
vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne
špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú priestorové a
technické podmienky daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a
intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna epidemiologická
situácia v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory.

 

Otázka č. 5: Spadá pojem „športová infraštruktúra“ podľa § 3 písm. o) Zákona o športe v plnom rozsahu pod pojem
„telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ?
Odpoveď UVZ: Pojem „športová infraštruktúra“ podľa § 3 písm. o) Zákona o športe spadá v plnom rozsahu pod
pojem „telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Športovú prípravu talentovanej mládeže a reprezentácie Slovenskej republiky v individuálnych športoch
a kolektívnych športoch odporúčame upraviť prostredníctvom individuálnych plánov prípravy tak, aby bol
minimalizovaný sociálny kontakt.

 

Každá športová organizácia je povinná sa súčasne riadiť vyhláškami a opatreniami vydanými Úradom verejného
zdravotníctva SR. Do dnešného dňa boli vydané nasledovné opatrenia:
- Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku
a šíreniu prenosného ochorenia podľa§ 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo
OLP/2405/2020 zo dňa 6.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_navstev_nemocnice.pdf
- Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa
§ 48 ods. 4 písm. d) zákona č 355(2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf
- Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/
2567/2020 zo dňa 12.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_karantena.pdf
- Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/
2576/2020 zo dňa 12.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf
- Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 13.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Usmernenie_hlavneho_hygienika_Slovenskej_republiky__COVID-19_4-aktualizacia_13_3_2020.pdf
- Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OL/
2595/2020 zo dňa 15.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15 032020.pdf
- Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/
2596/2020 zo dňa 16.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_a_doplnenie_opatrenia_HH_SR_16_03.pdf
Súčasne je nevyhnutné sa riadiť rozhodnutiami krízových štábov jednotlivých miest a obcí, kde je športová činnosť
vykonávaná.
Ohľadne otestovania športovcov a trénerom na COVID-19, ktorý boli na tréningových pobytoch v Austrálii,
Spojených arabských emirátoch, Francúzsku, Spojených štátoch amerických, Fínsku, Nórsku a pod. platia
nasledovné pravidlá:
- Každá osoba, ktorá sa vrátila zo zahraničia musí podstúpiť 14 dňovú karanténu buď doma, alebo v
zariadeniach MV.
- Počas karantény, ak sa u každej osoby objavia príznaky ochorenia, ako je zvýšená teplota, kašeľ,
dýchavičnosť atď. vtedy musí osoba z domu kontaktovať svojho lekára a ten mu vysvetlí akým spôsobom
bude testovaný.
- Osoby, ktoré sa nachádzajú v karanténe MV, sú poučené ako majú postupovať.
- Výnimka sa nevzťahuje ani na onkologického pacienta
Presné informácie ako postupovať sú uvedené na webovom prepojení https://www.korona.gov.sk/odporucania-predomacu-
karantenu/.
Súčasne boli vypracované infografiky MH SR - Odborným garantom Národných projektov: ŠDTP, PpVP, Zdravie a
migrácia Odbor ŠPDTP/ Dept. of SOPs and Preventive, Diagnostic and Therapeutical Guidelines Sekcia Zdravia/
Section of Health MZ SR uvedené na webovom prepojení https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk