Top Aktuality

 záznamy 1 - 10 z 1463    nasledujúce   posledný »

19.03.2021 Poprad

Stanovisko Slovenskej lyžiarskej asociácie k článku Róberta Kotiana zverejneného denníku Šport 18.3.2020

 

 

Účelovou „senzáciou“ bez právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu Róbert Kotian, píšuci pre slovenský športový denník, navodil dojem údajného neoprávneného nakladania s financiami zo strany SLA.

 

V skutočnosti prekrýva fakty a nakladanie ministerstva školstva s financiami SLA, ako aj poškodzovania medzinárodnej športovej diplomacie zo strany štátneho tajomníka Ivana Husára a celkové zlyhanie sekcie športu ministerstva pod vedením generálneho riaditeľa Petra Dedíka, ktoré SLA zverejnila v tlačovej správe 17.3.2021. (aktualizovaná, doplnená http://www.slovak-ski.sk/sla/top-aktuality/).

 

SLA sa dôrazne dištancuje od tvrdení Róberta Kotiana a prehlasuje, že vynaložené prostriedky spomínané R. Kotianom boli vynaložené v súlade so zákonom, hospodárne a na účel, ktorý mali byť a boli vynaložené. Zároveň vyhlasuje, že k žiadnym machináciám alebo neoprávneným transakciám zo strany SLA nedošlo. Hospodárnosť a účelnosť bola v uvedených oblastiach podľa zákona dodržaná.

 

SLA zároveň poukazuje na fakt, že Róbert Kotian zverejňuje informácie z procesu vládneho auditu, ktorý nebol ukončený žiadnym právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu. Vládny audit podľa zákona podlieha mlčanlivosti a informácie o ňom sú neverejné. Otázkou zostáva, ako môže MŠVVaŠ a Ministerstvo financií k takejto záležitosti dať novinárovi stanovisko.

 

Podľa názoru SLA audit nebol vykonaný v súlade so zákonom. Na konanie Róberta Kotiana SLA dáva podnet na orgány činné v trestnom konaní.

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovakski.org