Interné informácie

 

Členská schôdza ÚAD SLA 2016

Pozvánka s programom ČS ÚAD SLA 2016

Návrh rokovacieho poriadku ČS ÚAD SLA 2016

Návrh volebného poriadku ČS ÚAD SLA 2016

Mandátny lístok ČS ÚAD SLA 2016

Kandidačný lístok 7-člen P-ÚAD, Predseda DR, člen KRK ČS ÚAD 2016

Prijaté UZNESENIA M ČS ÚAD 18.4. 2015

Hodnotiaca správa Komisia U12 2015/16

Hodnotiaca správa Komisia U16 2015/16

Hodnotiaca správa U 21 2015/16

Hodnotiaca správa Komisia Masters 2015/16

K bodu 8 : Výročná spáva o hospodárení ÚAD za rok 2015

Príloha č.1 Čerpanie prostriedkov ŠR - dotácia z MŠ SR (Dokument predložený účtovníčkou SLA)

Príloha č. 2 Čerpanie prostriedkov VZ - vlastné zdroje (Dokument predložený účtovníčkou SLA)

Príloha č. 3 Rekapitulácia čerpania prostriedkov k 31.12. 2015 (Dokument predložený účtovníčkou SLA)

K bodu 9 : Návrh rozpočtu ÚAD 2016

K bodu 13 : Návrh Štatút ÚAD

Zápis ČS ÚAD SLA 2016

 

Ponuka na odkúpenie vozidiel pre kluby ÚAD SLA

Ponuka na odkúpenie vozidiel pre členov ÚAD - Podmienky, Tlačivo na zaslanie ponuky

 

 

Členská schôdza ÚAD SLA 2015

Pozvánka s programom ČS ÚAD SLA 2015

Návrh rokovacieho poriadku ČS ÚAD SLA 2015

Návrh volebného poriadku ČS ÚAD SLA 2015

Mandátny lístok ČS ÚAD SLA 2015

K bodu 8 : Výstup z účtovníctva ÚAD "kniha analytickej evidencie"

Príloha č.1 čerpanie prostriedkov ŠR - Reprezentácia (str.1, str.2)

Príloha č. 2 čerpanie prostriedkov ŠR - mládež (str. 1, str. 2, str. 3)

Príloha č. 3 čerpanie prostriedkov Vlastné zdroje - dotácie FIS

Príloha č. 4 čerpanie prostiedkov Vzdelávanie

Príloha č. 5 čerpanie dotácie SOV 

Príloha č. 6 čerpanie prostriedkov SZU

K bodu 11 : Návrh Štatút ÚAD, Návrh Organizačný poriadok ÚAD  

K bodu 12 : Kandidačný lístok DR ÚAD

Zápis ČS ÚAD SLA 2015

 

Mimoriadna členská schôdza ÚAD SLA 2015

Pozvánka s programom MČS ÚAD SLA 2015

Návrh rokovacieho poriadku MČS ÚAD SLA 2015

Návrh volebného poriadku MČS ÚAD SLA 2015

Zápis MČS ÚAD SLA 2015

 

Čerpanie rozpočtu ÚAD SLA 2014

 

Členská schôdza ÚAD SLA 2014

 

 

 

Žiadame delegátov, aby sa pri prezentácii preukázali platným členským preukazom.

 

mimoriadna Členská schôdza ÚAD SLA 2014

 

 

Žiadame delegátov, aby sa pri prezentácii preukázali platným členským preukazom.

 

mapu príjazdu k športovej hale nájdete tu: (klik pre mapu)

 

 

Čerpanie rozpočtu ÚAD SLA 2013

 

 

Členská schôdza ÚAD SLA 2013

 

 

 

© Slovenská lyžiarska asociácia 2015, Karpatská 15, 058 01 Poprad, tel: +421 918 249 159, e-mail: info@slovak-ski.sk